Mở trình đơn chính

Hutterer, Rainer (16 tháng 11 năm 2005). Wilson D. E. và Reeder D. M. (chủ biên), biên tập. Mammal Species of the World . Ấn bản Đại học Johns Hopkins. tr. {{{pages}}}. ISBN 0-801-88221-4.  Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date= (trợ giúp)