mra = cú pháp kết quả

Mục đích

sửa

Duplicate each parameter, and send them to Bản mẫu:Markup, each of them once wrapped in nowiki tags and once displayed normally.

Cách sử dụng

sửa

Sử dụng bản mẫu này có ít nhất 1 tham số và nhiều nhất 30 tham số. Giữ tất cả các tham số trên cùng một dòng.

{{thế:mra|Arbitrary wiki markup1|Arbitrary wiki markup2|Arbitrary wiki markup3... and so on up to 30}}

Các ví dụ

sửa
{{thế:mra|'''Chữ đậm'''|''Chữ nghiêng''|[[Liên kết trong]]}}

Kết quả trong cửa sổ soạn thảo:

{{markup|
<nowiki>'''Chữ đậm'''</nowiki>|'''Chữ đậm'''|
<nowiki>''Chữ nghiêng''</nowiki>|''Chữ nghiêng''|
<nowiki>[[Liên kết trong]]</nowiki>|[[Liên kết trong]]}}

Kết quả trong xem trước hoặc sau khi tiết kiệm:

Cú pháp Kết quả
'''Chữ đậm'''

Chữ đậm

''Chữ nghiêng''

Chữ nghiêng

[[Liên kết trong]]