Văn bản ví dụ

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

sửa

Sử dụng bản mẫu {{xt}} (tên viết tắt của "example text") để định dạng các ví dụ về phong cách, đặc biệt là khi sử dụng trích dẫn dấu hoặc in nghiêng có thể gây nhầm lẫn. Thao tác này sẽ thay đổi văn bản đã cho thành kiểu chữ có chân và màu xanh lá cây. Bản mẫu này được sử dụng thường xuyên trong Cẩm nang biên soạn khi cần thay đổi kiểu chữ inline. Đối với những trường hợp không muốn sử dụng kiểu chữ có chân (ví dụ: trong các khối mã máy tính), hãy sử dụng {{bxt}}, thay thế cho kiểu chữ in đậm hoặc {{mxt}}, thay thế cho phông chữ cách đều nhau. Đối với các ví dụ về kiểu ngắt xuống dòng riêng của chúng (ví dụ: đoạn văn), hãy sử dụng {{xt2}}.

Ví dụ về kiểu xấu/sai, màu đỏ, hãy sử dụng {{!xt}}, {{!bxt}}, {{!mxt}} hoặc {{!xt2}} tương ứng.

Bản mẫu {{xtd}} tồn tại cho các ví dụ không dùng nữa. Bí danh của nó {{xtg}} (cho "màu xám") có thể được sử dụng để biểu thị các ví dụ không chắc chắn, không khả dụng, bị vô hiệu hóa, lorem, v.v. mà không ngụ ý không dùng nữa. Chữ in đậm, sans-serif tương đương là bí danh {{bxtd}} (và {{bxtg}}). Giá trị đơn cách tương đương là {{mxtd}}.

Bản mẫu {{xtn}} dành cho các ví dụ trung lập và không có sự thay đổi màu sắc, nhưng về mặt khác thì giống với {{xt}}. Nó có thể được sử dụng với {{xt}}{{!xt}} để biểu thị cách sử dụng không được khuyến khích cũng như không nên chống lại hoặc phản đối. Chữ đậm, sans-serif tương đương là {{bxtn}}.

Không thể sử dụng các bản mẫu này trong không gian chính (bài viết). Cố gắng làm như vậy sẽ gây ra lỗi.

Các bản mẫu này không được dùng làm phần đánh dấu trích dẫn trong các trang thảo luận; thay vào đó hãy sử dụng {{tq}}.

Các tham số

sửa
 • |chữ ở đây or |1=chữ ở đây – Văn bản để áp dụng đánh dấu. Như với tất cả các bản mẫu, khi văn bản có bất kỳ ký tự bằng nào ("="), hãy đặt trước văn bản một cách rõ ràng bằng |1=, nếu không bản mẫu sẽ bị hỏng.
 • |title=văn bản chú giải công cụ ở đây – Nhận văn bản không thể đánh dấu theo bất kỳ cách nào và hiển thị văn bản đó dưới dạng "chú giải công cụ" bật lên (trong hầu hết các trình duyệt) khi con trỏ di chuyển qua khoảng

Tính tiếp cận

sửa

Sự thay đổi đi kèm trong kiểu chữ sang kiểu chữ có chân hoặc kiểu chữ đơn sắc, (văn bản ví dụ) là để những người bị mù màu có thể truy cập đầy đủ.

Hãy ghi nhớ khả năng tiếp cận rộng hơn và không bao giờ xây dựng các ví dụ sao cho người mù không thể nhìn thấy màu sắc, chữ in đậm hoặc thay đổi phông chữ đơn cách, không thể hiểu được các ví dụ. Đặc biệt chỉ ra, với các thuật ngữ như "không", "không", "sai:", v.v., rằng một ví dụ phủ định là một ví dụ phủ định hoặc với "không dùng nữa", "tránh", v.v., tài liệu không dùng nữa là không dùng nữa.

Các ví dụ

sửa
Những gì bạn viết
...ví dụ, {{xt|1=''T'' = 293.15 K}}, nhưng không phải {{!xt|1=''m''=5.4kg}}.
Những gì bạn nhận được
...ví dụ, T = 293.15 K, nhưng không phải m=5.4kg.
Những gì bạn gõ Những gì bạn nhận được
đây là {{xt|thay đổi kiểu chữ nội tuyến}} để so sánh đây là thay đổi kiểu chữ nội tuyến để so sánh
đây là {{!xt|thay đổi kiểu chữ nội tuyến}} để so sánh đây là thay đổi kiểu chữ nội tuyến để so sánh
đây là {{xtn|thay đổi kiểu chữ nội tuyến}} để so sánh đây là thay đổi kiểu chữ nội tuyến để so sánh
đây là {{xtd|thay đổi kiểu chữ nội tuyến}} để so sánh đây là thay đổi kiểu chữ nội tuyến để so sánh
đây là {{mxt|thay đổi kiểu chữ nội tuyến}} để so sánh đây là thay đổi kiểu chữ nội tuyến để so sánh
đây là {{!mxt|thay đổi kiểu chữ nội tuyến}} để so sánh đây là thay đổi kiểu chữ nội tuyến để so sánh
đây là {{mxtn|thay đổi kiểu chữ nội tuyến}} để so sánh đây là thay đổi kiểu chữ nội tuyến để so sánh
đây là {{mxtd|thay đổi kiểu chữ nội tuyến}} để so sánh đây là thay đổi kiểu chữ nội tuyến để so sánh
đây là {{bxt|thay đổi kiểu chữ nội tuyến}} để so sánh đây là thay đổi kiểu chữ nội tuyến để so sánh
đây là {{!bxt|thay đổi kiểu chữ nội tuyến}} để so sánh đây là thay đổi kiểu chữ nội tuyến để so sánh
đây là {{bxtn|thay đổi kiểu chữ nội tuyến}} để so sánh đây là thay đổi kiểu chữ nội tuyến để so sánh
đây là {{bxtd|thay đổi kiểu chữ nội tuyến}} để so sánh đây là thay đổi kiểu chữ nội tuyến để so sánh

Xem thêm

sửa
 • {{xt}} inline positive example text, in green, with serif font
 • {{bxt}} same as {{xt}} but uses bold instead of serif font
 • {{mxt}} same as {{xt}} but uses mono-spaced font (especially useful in source code)
 • {{xt2}} same as {{xt}} but for blocks of text
 • {{!xt}} inline negative example text, in red, with serif font
 • {{!bxt}} same as {{!xt}} but uses boldface
 • {{!mxt}} same as {{!xt}} but uses mono-spaced font
 • {{!xt2}} same as {{!xt}} but for blocks
 • {{xtd}} inline deprecated (or uncertain, unavailable, lorem, etc.) example text, in grey
 • {{bxtd}} same as {{xtd}} but uses boldface
 • {{mxtd}} same as {{xtd}} but uses mono-spaced font
 • {{xtn}} inline neutral example text, with no color change, when none of the above applies
 • {{bxtn}} same as {{xtn}} but uses boldface; it still applies a CSS class, so it's not simply boldfacing
 • {{mxtn}} same as {{xtn}} but uses mono-spaced font; this is a good template to use when the shaded box formatting of <code>...</code> might be undesirable, or the semantics of it incorrect in the context
 • {{dc}} inline deprecated or deleted material; {{dc2}} variant has strikethrough (both explicitly use the <del> element); can be used in mainspace (articles), and where necessary wrapped in <code>, <samp>, or <kbd>