Bản mẫu này chứa số robot có tài khoản tại Wikipedia tiếng Việt:

226

Số này bao gồm các tài khoản của robot tại đây, không nhất thiết phải có cờ robot. Đây là số trang được xếp vào thể loại Robot Wikipedia, trừ một số trang có liên quan đến robot nhưng không phải robot. (Trong số tài khoản này, 135 có cờ bot; để nhúng số này vào trang, đưa flag vào tham số đầu tiên.)