Tiêu bản này chứa số bài sơ khai và rất sơ khai tại Wikipedia tiếng Việt:

26.841

Đây là số bài được xếp vào thể loại Sơ khai hoặc Rất sơ khai, trừ một số trang có liên quan đến bài sơ khai nhưng không phải sơ khai.