Bản mẫu:Sơ khai Namibia

(đổi hướng từ Bản mẫu:Namibia-stub)