Bản mẫu:Nguồn không đáng tin?

[nguồn không đáng tin?]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Hãy đặt bản mẫu này vào sau nguồn trích dẫn được cho là không đáng tin cậy hay không chính xác. Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Bài thiếu nguồn tham khảo đáng tin cậy.

Cách sử dụng sửa

Xem thêm sửa