Bản mẫu:Những lần nhật thực từ 2011 đến 2014

Mỗi lần nhật thực lặp lại khoảng mỗi 117 ngày và 4 giờ (1 chu kỳ) tại các điểm nút trên quỹ đạo của Mặt Trăng.

Nhật thực từ năm 2011 đến 2014
Điểm nút giảm   Điểm nút tăng
118 Ngày 1 tháng 6, 2011
SE2011Jun01P.png
Một phần
123 Ngày 25 tháng 11, 2011
SE2011Nov25P.png
Một phần
Annular Eclipse. Taken from Middlegate, Nevada on May 20, 2012.jpg
128
Ngày 21 tháng 5, 2012
SE2012May20A.png
Hình khuyên

133
Ngày 13 tháng 11, 2012
SE2012Nov13T.png
Toàn phần
138 Ngày 10 tháng 5, 2013
SE2013May10A.png
Hình khuyên
143 Ngày 3 tháng 11, 2013
SE2013Nov03H.png
Hybrid
148 Ngày 29 tháng 4, 2014
SE2014Apr29A.png
Hình khuyên
153 Ngày 23 tháng 10, 2014
SE2014Oct23P.png
Một phần