Bản mẫu:Nhan đề nghiêng

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng cho những trang cần in nghiêng theo văn phong Wiki. Tuyệt đối không đặt tự tiện tại các trang!

NẾU KHÔNG ĐƯỢC: Thử đặt bản mẫu đằng sau infobox. Nếu không được nữa, xin hãy dùng từ thần chú {{DISPLAYTITLE}}.

Cách dùng

 • {{Nhan đề nghiêng}} dùng để in nghiêng tiêu đề bài viết (dùng cho tiêu đề ít hơn 50 ký tự:)
  • Tựa đề không có ngoặc () thường được in nghiêng như sau:
   • Foo → Foo
   • Thảo luận:FooThảo luận:Foo
  • Tựa đề có ngoặc () được in nghiêng như sau:
   • The Fame (album)The Fame (album)
   • Thảo luận:The Fame (album)Thảo luận:The Fame (album)
 • Tựa đề nhiều hơn 50 ký tự sẽ không được in nghiêng theo bản mẫu này
 • {{Nhan đề nghiêng|force=true}} dùng để in nghiêng tựa đề cả phần trong ngoặc, dùng cho tựa đề trên 50 ký tự.
 • Bản mẫu {{Nhan đề nghiêng}} nên được đặt đằng sau infobox.

Dữ liệu bản mẫu

In nghiêng nhan đề của bài viết

[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Tất cảyes

Cũng in nghiêng văn bản kẹp trong dấu ngoặc đơn

Chuỗi dàitùy chọn

Xem thêm

Bản mẫu Ý nghĩa Tên đúng Tên thông thường
{{Tiêu đề nghiêng}} In nghiêng tiêu đề bài Titanic (phim 1997) Titanic (phim 1997)
{{Tiêu đề chữ thường}} Làm chữ cái đầu của tên thành chữ thường iPhone IPhone
{{Tựa sai|lý do=các dấu ngoặc}} < > [ ] { } Benzo[a]pyrene Benzo(a)pyrene
{{Tựa sai|lý do=#}} # Pilot #5 Pilot No. 5
{{Tựa sai|lý do=:}} / : Games of Empire: Global Capitalism and Video Games Games of Empire Global Capitalism and Video Games
{{DISPLAYTITLE}} Dùng cho nhiều tựa đề