Bản mẫu:OTRS chứng

Permission icon Giấy phép sử dụng tác phẩm này đã được lưu trữ trong hệ thống Wikimedia OTRS. Chỉ những thành viên có tài khoản OTRS mới có thể xem được . Để xác nhận giấy phép, hãy liên lạc với các thành viên có tài khoản OTRS.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cú phápSửa đổi

  • dùng {{OTRS chứng|thẻ=https://secure.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=000000}} khi bạn biết URL của thẻ OTRS.
  • dùng {{OTRS chứng|mã=0000000000000000}} khi bạn chỉ biết mã số.

Khi nào dùng tiêu bản nàySửa đổi

Tiêu bản này được dùng để xác định thẻ OTRS đi kèm với lời cho phép một tập tin cụ thể. Xem m:OTRS để biết thêm thông tin.

Các ví dụSửa đổi

  • {{OTRS chứng|thẻ=https://secure.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=000000}} cho ra:


Permission icon Giấy phép sử dụng tác phẩm này đã được lưu trữ tại hệ thống Wikimedia OTRS; những thành viên có tài khoản OTRS có thể xem được ở đây. Để xác nhận giấy phép, xin liên lạc với một người nào đó có tài khoản OTRS.
  • {{OTRS chứng|mã=0000000000000000}} produces:


Permission icon Giấy phép sử dụng tác phẩm này đã được lưu trữ tại hệ thống Wikimedia OTRS; những thành viên có tài khoản OTRS có thể xem được với thẻ có mã số 0000000000000000. Để xác nhận giấy phép, xin liên lạc với một người nào đó có tài khoản OTRS.
  • {{OTRS chứng}} produces:


Permission icon Giấy phép sử dụng tác phẩm này đã được lưu trữ tại hệ thống Wikimedia OTRS; những thành viên có tài khoản OTRS có thể xem được. Để xác nhận giấy phép, xin liên lạc với một người nào đó có tài khoản OTRS.
  • {{OTRS chứng|2000000000000000}} (deprecated) produces:


Permission icon Giấy phép sử dụng tác phẩm này đã được lưu trữ tại hệ thống Wikimedia OTRS; những thành viên có tài khoản OTRS có thể xem được với thẻ có mã số 2000000000000000. Để xác nhận giấy phép, xin liên lạc với một người nào đó có tài khoản OTRS.