Bản mẫu:OlympicNationRow

Kiểm tra trang thảo luận để giải thích cách sử dụng.

 Ví dụ quốc gia (EXA)                                               28