Bản mẫu có 2 đối số, đối số đầu tiên một bài viết tùy chọn để liên kết đến, đối số thứ 2 là văn bản hiển thị.

Ví dụ sửa

xxx[[|yyy]]zzz xxxyyyzzz
xxx{{OptionalLink||yyy}}zzz xxxyyyzzz
xxx{{OptionalLink|Hydrogen|yyy}}zzz xxxyyyzzz

Xem thêm sửa