Bản mẫu:PVCC-Úc

(đổi hướng từ Bản mẫu:PD-Australia)
Public domain
Hình ảnh này (đã) được tạo ra tại Úc và bây giờ nó thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo vệ bản quyền của nó đã hết hạn. Theo Hội đồng Bản quyền Úc (ACC), Mẫu đăng kí G23 của ACC (về thời hạn bản quyền) (tháng 9 năm 2005), bản quyền tác phẩm xem như đã hết hạn bởi những lý do sau:
Australia
Loại tác phẩm Bản quyền hết hạn nếu ...
 A  Hình ảnh hay tác phẩm được công bố dưới dạng nặc danh, bút danh hoặc khuyết danh: được chụp hoặc được công bố trước 1 tháng 1, 1955
 B  Hình ảnh (trừ mục A): được chụp trước 1 tháng 1, 1955
 C  Tác phẩm nghệ thuật (trừ mục A & B): tác giả mất trước 1 tháng 1, 1955
 D  Tác phẩm được công bố1 (trừ mục A & B): xuất bản lần đầu trước 25 năm trở đi
 E  Hình ảnh thuộc tài sản chung của quốc gia hoặc sở hữu của chính phủ2: xuất bản lần đầu trước 50 năm trở đi
1means the typographical arrangement and layout of a published work. eg. newsprint.

2owned means where a government is the copyright owner as well as would have owned copyright but reached some other agreement with the creator.