Phạm vi công cộng
Hình ảnh này hiện nay thuộc về phạm vi công cộng do các điều kiện về bản quyền của nó đã hết hạn tại Pakistan. Theo luật bản quyền Pakistan, mọi ảnh chụp thuộc về phạm vi công cộng sau 50 năm kể từ khi nó được tạo ra, và mọi công trình không là ảnh chụp thuộc về phạm vi công cộng sau 50 năm kể từ khi người tạo ra nó chết.
Flag of Pakistan.svg