Bản mẫu:PVCC-HK-hết hạn-ngoài

(đổi hướng từ Bản mẫu:PD-US-expired-abroad)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Tiêu bản này thêm vào thể loại Hình phát hành ở nước ngoài thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ.