Bản mẫu:PD-USGov-Interior

Phạm vi công cộng

Hình ảnh này là công trình của công chức thuộc Bộ Nội chính Hoa Kỳ (DOI), được tạo ra trong quá trình thực thi công vụ. Là công trình của Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ, hình ảnh này thuộc về phạm vi công cộng.
Lệ thuộc vào phủ nhận chung.


Xem thêmSửa đổi