Bản mẫu:PVCC-tác giả

(đổi hướng từ Bản mẫu:PD-release)
Tài liệu bản mẫu

Cách dùng

Dùng {{PVCC-tác giả}} hoặc {{PVCC-tác giả|tên tác giả}}