Bản mẫu:PD-retouched-user

Public domain Tác phẩm này có nguồn gốc từ môt tác phẩm thuộc phạm vi công cộng. Nó đã được nâng cấp hoặc sửa chữa. Tác phẩm phái sinh này đã (hoặc từ đây) được người tạo ra nó, [[::User:{{{1}}}|{{{1}}}]], chuyển vào phạm vi công cộng. Điều này có giá trị trên toàn thế giới.

Trong trường hợp không khả thi về mặt luật pháp ở một số quốc gia:
[[::User:{{{1}}}|{{{1}}}]] cho tất cả mọi người quyền để sử dụng tác phẩm này với bất cứ mục đích nào, không có điều kiện, trừ khi pháp luật bắt buộc có điều kiện.