Bản mẫu:Thái độ trung lập

(Đổi hướng từ Bản mẫu:POV)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đặt bản mẫu này trên một bài viết thiếu quan điểm trung lập và có vấn đề nghiêm trọng về sự cân bằng trong nội dung bài viết và cần những người biên tập có quan điểm khác nhau biên tập vào biên tập. Nên giải thích trên trang thảo luận của bài viết lý do tại sao bạn thêm thẻ này, xác định các vấn đề cụ thể đối với bài viết dựa trên quy định Wikipedia.

Có thể gỡ bỏ bản mẫu này khi có sự đồng thuận trên trang thảo luận rằng vấn đề đã được giải quyết hoặc không rõ vấn đề trung lập là gì và không có lời giải thích thỏa đáng nào được đưa ra.

Cách dùng

sửa

Đặt {{Thái độ trung lập|date=tháng 7 năm 2024}} ở đầu bài viết có tranh chấp, sau đó giải thích lý do của bạn trên trang thảo luận bài viết đó. Để chỉ định nơi thảo luận cụ thể trên trang thảo luận, hãy sử dụng {{Thái độ trung lập|talk=tên phần trang thảo luận}}.

Bản mẫu này sẽ phân loại các bài viết được gắn thẻ vào Thể loại:Bàn cãi về TĐTL.

Bản mẫu này chỉ nên được sử dụng trong không gian tên chính (bài viết). Không đặt bản mẫu này trên các trang thảo luận, trang thành viên, quy định và hướng dẫn, hoặc các trang khác.

Đổi hướng và Xem thêm

sửa