Tài liệu bản mẫu

Sử dụng

{{PVCC-liên kết|Liên kết trang web ngoài nhập ở đây}}

theo mặc định, nếu không có liên kết nào được cung cấp, Wikipedia được sử dụng là mặc định.

Ví dụ

Cũng có thể sử dụng liên kết khác ngoài Wikipedia. Ví dụ, dòng chữ {{PVCC-liên kết|http://www.example.org/}} sẽ cho ra: