Tài liệu bản mẫu

Cách dùng

Dùng {{PVCC-tác giả}} hoặc {{PVCC-tác giả|tên tác giả}}