Bản mẫu:Partial solar eclipse summary

Nhật thực diễn ra khi Mặt Trăng đi qua giữa Trái ĐấtMặt Trời, do đó nó sẽ làm che mất một phần hoặc toàn bộ Mặt Trời khi quan sát từ mặt đất. --> Nhật thực một phần xảy ra khi Mặt Trăng che một phần Mặt Trời khi quan sát từ Trái Đất.