Cách sử dụngSửa đổi

Đặt mã sau vào bản mẫu/mô đun và thể loại cần muốn xóa:

  • {{thế:Pfm|Tên thể loại/bản mẫu/mô đun hợp nhất thành}}
Tên thể loại hợp nhất là tên thể loại bạn muốn hợp nhất vào đó.

Nếu cần xác định cụ thể thì có thể dùng:

  • {{thế:pfm|Tên thể loại/bản mẫu/mô đun hợp nhất thành|Tên thể loại/bản mẫu/mô đun}}
Tên thể loại/bản mẫu/mô đun hợp nhất thành là tên thể loại/bản mẫu/mô đun bạn muốn hợp nhất vào đó.
Tên thể loại/bản mẫu/mô đun là tên thể loại/bản mẫu/mô đun hiện tại.
Lưu ý rằng cả 2 tham số trên cần phải có tiền tố "Thể loại:" hoặc "Bản mẫu:" cụ thể. Ví dụ như:
  • {{thế:pfm|Thể loại:Example|Thể loại:Bishops}} — với tiền tố "Thể loại:"

Xem thêmSửa đổi