Bản mẫu:Phím tắt

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Đây là tiêu bản để minh họa các phím nhấn.

Ví dụ:

  • {{keypress|[[Phím Alt|Alt]]}} cho ra Alt

Để minh họa nhiều phím nhấn, chỉ cần dùng thêm tham số (tối đa là 10):

  • {{keypress|[[Phím Alt|Alt]]|P}} cho ra Alt+P
  • {{keypress|[[Ctrl]]|Alt|Del}} cho ra Ctrl+Alt+Del

Nếu biểu tượng có các ký tự unicode đi kèm, nó sẽ được tự động thêm vào:

  • {{keypress|Shift}} cho ra ⇧ Shift
  • {{keypress|Enter}} cho ra ↵ Enter
  • {{keypress|Cmd}} cho ra ⌘ Cmd
  • {{keypress|Opt}} cho ra ⌥ Opt
  • {{keypress|Tab}} cho ra Tab ⇆

Xem thêm