Bản mẫu:Tím

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Purple)

{{{1}}}

Cách dùng sửa

Văn bản {{purple|có màu}} của tôi.

Cho ra:
  Văn bản có màu của tôi.