Câu thường hỏiSửa đổi

Bản mẫu này dùng để làm gì?Sửa đổi

Bạn có thể sử dụng bản mẫu này để bắt chước cấu trúc if...else của những ngôn ngữ lập trình thật. Bản mẫu này đã được thay thế bằng hàm cú pháp #if:.

Tôi sử dụng nó như thế nào?Sửa đổi

{{qif
  |test=GIÁ-TRỊ-ĐỂ-THỬ
  |then=văn bản để hiển thị nếu kết quả không trống (có thể bao gồm GIÁ-TRỊ-ĐỂ-THỬ)
  |else=văn bản để hiển thị nếu nó trống
}}
  • Không bắt buộc định tham số else.
  • Không định rõ kết quả nếu tham số test và/hoặc then không được định ra.
  • Cũng không định rõ kết quả nếu tham số khác với test, then, và else được định ra.
  • Bản mẫu này không hoạt động với từ khóa subst:.

Thí dụSửa đổi

Mã nguồn Kết quả
{{qif
 |test={{boolne|foo|bar}}
 |then=true
 |else=false
}}

true

{{qif
 |test={{booleq|foo|bar}}
 |then=true
 |else=false
}}

false

{{qif
 |test=
 |then=bar
}}
{{qif
 |test=foo
 |then=bar
}}

bar

Xem thêmSửa đổi