Chuyển đổi các số 8-bit thành giá trị "rgb(r,g,b)", dùng được trong các thuộc tính màu CSS.
Bản mẫu này có thể được thay thế.

Dùng được cho mọi loại mục đích liên quan tới màu.

Nhập vào sửa

  • ba tham số, mỗi tham số ở dạng số trong khoảng 0..255 (larger numbers will wrap around)

Kết quả sửa

  • a triplet of two-digit hex numbers

Ví dụ sửa

  • {{RGB|0|0|0}} cho ra rgb(0,0,0)
  • {{subst:RGB|0|0|0}} cho ra rgb(0,0,0)
  • {{RGB|123|45|67|}} cho ra rgb(123,45,67)
  • {{subst:RGB|123|45|67}} cho ra rgb(123,45,67)
  • {{RGB|255|255|255}} cho ra rgb(255,255,255)
  • {{subst:RGB|255|255|255}} cho ra rgb(255,255,255)

Xem thêm sửa