Bản mẫu:Ranks and Insignia of NATO Armies/OR/United Kingdom

Mã NATO OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Liên Hiệp Anh
(Chỉnh sửa)

(Chỉ huy)

(Trung sĩ hậu cần)
Không có tương đương Không có phù hiệu
Thượng sĩ nhất Thượng sĩ nhì
  • Trung sĩ Tham mưu
  • Trung sĩ màu
Trung sĩ
  • Hạ sĩ
  • Pháo thủ
  • Chuẩn Hạ sĩ
  • Chuẩn Pháo thủ
Binh nhì
(hoặc tương đương)