Bản mẫu:Thể loại sơ khai vùng

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Regional stub category)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng sửa

{{Thể loại sơ khai vùng
| article    =
| category   =
| category type =
| WikiProject  =
}}

Ví dụ:

{{Thể loại sơ khai vùng
| article = Bỉ
| newstub = Sơ khai Bỉ
| category = Bỉ
}}

sẽ hiện:


Tham số |category type= chèn văn bản bổ sung giữa các cụm từ "Thể loại này dành cho bài viết" và "còn sơ khai có liên quan đến ...", vì vậy sử dụng |category type=tiểu sử sẽ cho ra "Thể loại này dành cho bài viết tiểu sử còn sơ khai có liên quan đến ...".

Ngoài ra còn có một tham số tùy chọn |WikiProject= liên kết đến trang Dự án có liên quan. Ví dụ:

{{Thể loại sơ khai vùng
| article    = vận động viên
| newstub    = Sơ khai vận động viên
| category   = Vận động viên
| category type = tiểu sử
| WikiProject  = Thể thao
}}

sẽ hiện:

Xem thêm sửa

Bản mẫu đầu trang thể loại khác sửa