Bản mẫu:Sơ khai hội họa

VuongHoang


VuongHoang

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đừng dùng tiêu bản này khi đã chấm dứt tình trạng thiếu thông tin ở một bài viết.

Cách dùngSửa đổi

Đặt cú pháp {{Sơ khai hội hoạ}} vào đầu hoặc cuối bài viết mà bạn cho là đang ở giai đoạn thiếu thông tin.
Chuyển hướng: {{painting-stub}}