Bản mẫu:Sơ khai nông nghiệp/doc

Đừng dùng tiêu bản này khi đã chấm dứt tình trạng thiếu thông tin ở một bài viết.

Cách dùngSửa đổi

Đặt cú pháp {{Sơ khai nông nghiệp}} vào đầu hoặc cuối bài viết mà bạn cho là đang ở giai đoạn thiếu thông tin.
Chuyển hướng: {{agri-stub}}