Bản mẫu:Sơ khai quân sự/doc

Cách sử dụngSửa đổi

Đặt tiêu bản này bằng cách đưa đoạn mã {{Sơ khai quân sự}} vào bài viết.