Cách sử dụng sửa

Đặt tiêu bản này bằng cách đưa đoạn mã {{Sơ khai quân sự}} vào bài viết.