Đừng dùng tiêu bản này khi đã chấm dứt tình trạng thiếu thông tin ở một bài viết.

Cách dùng

sửa

Đặt cú pháp {{Sơ khai thời trang}} vào đầu hoặc cuối bài viết mà bạn cho là đang ở giai đoạn thiếu thông tin.
Chuyển hướng: {{fashion-stub}}