Bản mẫu:Sơ khai văn hóa/doc

Đừng dùng tiêu bản này khi đã chấm dứt tình trạng thiếu thông tin ở một bài viết.

Cách dùngSửa đổi

Đặt cú pháp {{Sơ khai văn hoá}} vào đầu hoặc cuối bài viết mà bạn cho là đang ở giai đoạn thiếu thông tin.
Chuyển hướng: {{culture-stub}}