Sử dụng sửa

Sử dụng bản mẫu này bằng cách đặt đoạn mã {{Số trang|date=tháng 12 năm 2023}} vào những chú thích/tuyên bố nơi có cung cấp nguồn gốc thông tin nhưng chỉ cung cấp tên nguồn tư liệu mà không nêu số trang cụ thể. Không sử dụng thẻ này để gắn nhãn các tuyên bố mà bạn nghi ngờ là sai.

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Bài viết có chú thích không đầy đủ.

Xem thêm sửa