Bản mẫu:Sử dụng hợp lý trong bài/doc

Cách sử dụngSửa đổi

Có thể dùng nhiều bài viết làm thông số (tối đa là 6). Ví dụ:

{{Sử dụng hợp lý trong bài|bài 1|bài 2|bài 3}} 

Xem thêmSửa đổi