Bản mẫu:Sửa trang hạn chế sửa đổi/editintro

Về yêu cầu sửa trang khóa

Yêu cầu sửa trang khóa KHÔNG PHẢI để:
X mark.svg tạo sửa đổi thử nghiệm: dùng chỗ thử
X mark.svg hỏi giúp đỡ: đi đến Bàn giúp đỡ
X mark.svg bình luận hoặc bắt đầu một cuộc thảo luận: đi đến trang thảo luận
X mark.svg yêu cầu mở khóa trang: đi đến Yêu cầu khóa hay mở khóa trang (yêu cầu mở khóa nên tính đến lý do khóa ban đầu - xem nhật trình khóa)

Yêu cầu sửa trang khóa DÙNG để:
Yes check.svg yêu cầu sửa đổi ngữ pháp, chính tả, định dạng
Yes check.svg yêu cầu thay đổi thực chất hơn, nếu chúng hợp lý khi tham chiếu đảm bảo nguồn đáng tin cậy, và không phải là chủ đề của cuộc thảo luận đang diễn ra