Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Bản mẫu này đưa trang vào Thể loại:Yêu cầu sửa đổi trang bị khóa. Nó là một tự tham chiếu và do đó là một phần của dự án Wikipedia chứ không phải là nội dung bách khoa.

Sử dụng và các thông sốSửa đổi

Sử dụng nóSửa đổi

Chính
{{Sửa trang khoá}}
Specify pages to be edited
{{Sửa trang khóa|First page to be edited|Second page to be edited|...}}
Chấp nhận thay đổi
{{Sửa trang khóa|answered=yes}}
Tất cả tham số
{{Sửa trang khóa|First page to be edited|Second page to be edited|Third page to be edited|...|answered=|demo=}}

ParametersSửa đổi

All parameters are optional:

  • positional parameters – Specify pages to be edited. You can add an unlimited number of pages.
  • |answered= or |ans= – Set this to "yes", "y", "true" or "1" to mark the edit request as answered. This removes the page from the edit request category.
  • |demo= – Set this to "yes", "y", "true" or "1" to demonstrate the template. This suppresses categories and namespace checks.

Chấp nhận thay đổiSửa đổi

Yêu cầuSửa đổi

Đặt {{sửa trang khóa}} tại trang thảo luận[1] để yêu cầu sửa đổi trang bị khóa hoàn toàn. Bản mẫu này nên đi kèm với lời mô tả rõ ràng và chi tiết về sự thay đổi mong muốn. Ghi câu mới hoặc đoạn mã cần sửa trong yêu cầu của bạn, nếu có thể, sẽ làm việc giải quyết tiến hành nhanh hơn.

Bản mẫu này không dùng ở trang nửa khóa, vì không cần phải có sự hỗ trợ của quản lý mới có thể sửa được bài viết.

Bảo quản viên có thể từ chối sửa chữa, và gần như chắc chắn sẽ từ chối sửa đổi nếu nó gây tranh cãi, vi phạm quy định Wikipedia, hoặc không có nguồn dẫn chứng tin cậy.

Trang thảo luận có bản mẫu này sẽ được đặt vào Thể loại:Yêu cầu sửa đổi trang bị khóa. Bảo quản viên sẽ kiểm tra thể loại này để xem có yêu cầu sửa chữa trang khóa nào không.

Sau khi đã giải quyếtSửa đổi

Một khi yêu cầu đã được giải quyết, thêm |xong=xong nếu yêu cầu sửa được đáp ứng, thêm |xong=từ chối nếu từ chối yêu cầu sửa. Cách làm này sẽ bỏ hộp thông báo khỏi trang thảo luận và đưa trang thảo luận ra khỏi thể loại, trong khi vẫn để lại dấu vết của yêu cầu.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Trừ phi trang thảo luận cũng bị khóa hoặc đang cần sửa đổi trang thảo luận bị khoá, xin hãy yêu cầu tại Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên