Bản mẫu:SDHL công trình xây dựng

Hình này được tải lên dưới một cơ sở sử dụng hợp lý, nhưng có thể không thỏa mãn tiêu chí đầu tiên cho nội dung không tự do trong đó nó mô tả một vật thể mà rất có thể tìm thấy hoặc tạo ra được một hình ảnh tự do mang cùng tính thông tin. Nếu bạn tin rằng hình ảnh thay thế tự do không thể tìm thấy hoặc tạo ra được xin hãy thêm một trong những tiêu bản sau:

{{SDHL thay thế được tranh cãi | Lý do tại sao một hình tự do thay thế không thể tồn tại}}

hoặc

{{SDHL thay thế được tranh cãi}}

vào trang này và cung cấp lý do tranh luận của bạn tại trang thảo luận.

Những lý do có thể do công trình này không phải ai cũng thấy được (như căn cứ quân sự), rằng công trình nằm ở quốc gia nơi ảnh chụp công trình được xem là dẫn xuất của bản quyền công trình, hoặc bức ảnh đang được dùng để cung cấp thông tin về một thời điểm quan trọng trong lịch sử của công trình.

Nếu hình này được xác định là có thể thay thế được trong vòng 48 giờ từ (ngày 28 tháng 10, 2020), hình đó có thể bị một bảo quản viên xóa đi.

Các câu hỏi về thông báo này có thể đặt tại Wikipedia:Các câu hỏi về bản quyền tập tin.

Đừng xóa thẻ thông báo này.