Bản mẫu:Scientist type by nationality

Phân loại: Người: Theo quốc tịch: Theo quốc tịch: Nhà khoa học: {{{Profession}}}
xem thêm: Khoa học: [[:Thể loại:{{{Field}}}|{{{Field}}}]]: [[:Thể loại:{{{Profession}}}|{{{Profession}}}]]: Theo quốc tịch