Bản mẫu:Section link

Bản mẫu:Section link § Ghi chú

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Cú pháp (tổng quan)Sửa đổi

  • {{section link|Bài viết|phần}}, liên kết đến phần của bài viết khác. → Ví dụ: Albert Einstein § Sự nghiệp khoa học
  • {{section link|Bài viết|phần|nopage=y}}, liên kết đến phần của bài viết khác, chỉ hiển thị tiêu đề của phần → Ví dụ: § Sự nghiệp khoa học của ông ấy
  • {{section link||phần}}, cho việc sử dụng trong cùng một bài viết, để lại vị trí thứ 2 trống → Ví dụ: § Sự nghiệp khoa học

Phần đơnSửa đổi

Bản mẫu {{section link}} này, hoặc bản mẫu rút gọn {{slink}}, được sử dụng để tạo ra một liên kết đến một phần nhất định của một trang wiki địa phương và đưa ra một dấu phần thích hợp (§).

Thay vì:

[[Albert Einstein#Sự nghiệp khoa học]]

Albert Einstein#Sự nghiệp khoa học

...bạn có thể viết:

{{section link|Albert Einstein|Sự nghiệp khoa học}}

Albert Einstein § Sự nghiệp khoa học

Nhiều đoạnSửa đổi

Bản mẫu này có thể tạo ra các liên kết liên tiếp thành một số phần của cùng một trang:

{{section link|History of IBM|1880s–1924: The origin of IBM|1969: Antitrust, the Unbundling of software and services|1993–present: IBM's near disaster and rebirth}}

...sẽ tạo ra:

History of IBM §§ 1880s–1924: The origin of IBM, 1969: Antitrust, the Unbundling of software and services, và 1993–present: IBM's near disaster and rebirth

Ngăn chặn tên trangSửa đổi

Đôi khi tên trang cần không xuất hiện, ví dụ để tránh dư thừa và wordiness. Đối với các trang mà trên bản mẫu đó được sử dụng, không chỉ định một tên trang tạo chỉ một phần liên kết. Sau đây:

{{Section link||Ngăn chặn tên trang}}

...là tương đương với:

[[#Ngăn chặn tên trang|§ Ngăn chặn tên trang]]

...và đưa ra như:

§ Ngăn chặn tên trang

Đối với các trang khác, |nopage=y có thể được sử dụng để ngăn chặn các tên trang.

So sánh các kết quả hiển thị:

Xem thêmSửa đổi

  • {{Multi-section link}} – để liên kết đến một phần danh sách tên phần lồng nhau