Bản mẫu:Section resolved

Checkmark Đề mục này đã được giải quyết và có thể lưu trữ. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới {{{1}}}