Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ đây phát hành nó dưới giấy phép sau:
{{{{{1}}}|chuyển đổi= }}

Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tiêu bản này chấp nhận tối đa 6 giấy phép (6 tham số không cần đặt tên đầu tiên, sẽ là tên của các tiêu bản giấy phép hình), và hiển thị chúng như các tùy chọn để người dùng có thể chọn trong nhiều giấy phép đó. Nếu hình ảnh không do tác giả tự tải lên, bạn có thể thay đổi chữ "Tôi" vào đầu tiêu bản bằng một tên khác bằng cách dùng tham số tác giả=.

Dưới đây là 4 ví dụ về tiêu bản đa giấy phép cùng với thành phần của chúng:

{{self |cc-by-sa-3.0| GFDL}}
{{self |cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0 |GFDL}}
{{self |cc-by-sa-3.0}}
{{self |cc-by-3.0}}

Dưới đây là những gì tiêu bản đầu tiên tạo ra khi lưu nó vào trang mô tả hình.

{{self |cc-by-sa-3.0| GFDL}}

cho ra


Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ đây phát hành nó dưới các giấy phép sau:
Bạn có thể lựa chọn giấy phép bạn muốn.