Bản mẫu:Thứ tự kế vị

(đổi hướng từ Bản mẫu:Succession box)
Tiền nhiệm:
{{{before}}}
{{{title}}}
{{{years}}}
Kế nhiệm:
{{{after}}}