Tài liệu bản mẫu

Sử dụng

Tiêu bản này có thể dùng cho từ 1 đến 3 tham số trang. Nó có tham số "shortcut" không bắt buộc mà có thể dùng để bổ sung một hộp Viết tắt: ở đầu bên phải tiêu bản.

  • {{Supplement|page}}
trở thành:
  • {{Supplement|page|page}}
trở thành:
  • {{Supplement|page|page|page|shortcut=WP:SHORTCUT}}
trở thành: