Mở trình đơn chính
Info icon.svg Trang này không phải là một quy định hay hướng dẫn; nó được dùng để bổ sung cho {{{1}}}. Hãy cập nhật trang này khi cần, hoặc thảo luận về nó tại trang thảo luận.

Tiêu bản này đưa trang vào Thể loại:Bài luận Wikipedia.

Sử dụngSửa đổi

Tiêu bản này có thể dùng cho từ 1 đến 3 tham số trang. Nó có tham số "shortcut" không bắt buộc mà có thể dùng để bổ sung một hộp Viết tắt: ở đầu bên phải tiêu bản.

  • {{Supplement|page}}
trở thành:
Info icon.svg Trang này không phải là một quy định hay hướng dẫn; nó được dùng để bổ sung cho page. Hãy cập nhật trang này khi cần, hoặc thảo luận về nó tại trang thảo luận.
  • {{Supplement|page|page}}
trở thành:
Info icon.svg Trang này không phải là một quy định hay hướng dẫn; nó được dùng để bổ sung cho page and page. Hãy cập nhật trang này khi cần, hoặc thảo luận về nó tại trang thảo luận.
  • {{Supplement|page|page|page|shortcut=WP:SHORTCUT}}
trở thành:
Info icon.svg Trang này không phải là một quy định hay hướng dẫn; nó được dùng để bổ sung cho page, page and page. Hãy cập nhật trang này khi cần, hoặc thảo luận về nó tại trang thảo luận.
Viết tắt