Bản mẫu:Sơ khai lịch sử Syria

(đổi hướng từ Bản mẫu:Syria-hist-stub)