Bản mẫu:Sơ khai Syria

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Syria-stub)