Bản mẫu:Sơ khai Syria

(đổi hướng từ Bản mẫu:Syria-stub)