Bản mẫu:Tên người Lào

Đây là một tên người Lào; họ tên được viết theo thứ tự tên trước, họ sau: họ là {{{1}}}.