Bản mẫu:Tên người Mã Lai

Đây là một tên người Mã Lai. Theo tập quán Mã Lai, tên gọi hay được sử dụng hơn. Tên gọi của người này là {{{1}}}.