Bản mẫu:Tóm tắt cốt truyện

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụngSửa đổi

  • {{Tóm tắt cốt truyện|date=tháng 11 năm 2022}}.
  • Để thay thế "Bài viết", dùng: {{Tóm tắt cốt truyện|Văn bản thay thế chữ "bài viết"|date=tháng 11 năm 2022}}.
    • Ví dụ: {{Tóm tắt cốt truyện|Phần|date=tháng 11 năm 2022}}